TOFICO

رزین

انواع رزین های HPLC با بالاترین کارایی ، پایداری مکانیکی و قابلیت نفوذ پذیری قابل ارائه در بسته بندی تا 1 لیتر

کاربرد : جهت جداسازی ، خالص سازی و آنالیز انواع ترکیبات از قبیل پروتئین ها ، پپتید ها ،اسیدهای آمینه ، آنتی بیوتیک ها ، اسید های نوکلئیک ، کربو هیدرات ها و الیگونوکلئوتیدهای مشتق شده از RNA وDNA  و سایرترکیبات با وزن مولکولی پایین

صفحات جستجوگر رزین

کیت بشقاب 96 چاهی از پیش بسته بندی شده برای استفاده با سیستم های رباتیک یا پیپت های چند کاناله غربالگری و ارزیابی فضای طراحی

ادامه مطلب »