TOFICO

کروماتوگرافی فاز نرمال

Hydrophilic Interaction Chromatography

دارای فاز قطبی یک دست و کارائی در دمای بالا در اثر باندهای شیمیائی ثابت ، جهت جداسازی ترکیبات هیدروفیل ، پلی پپتیدها ، کربوهیدرات ها و مولکول های قطبی کوچک .

کاربردهای کروماتوگرافی فاز نرمال

قندها ، اولیگو ساکاریدها ، داروها ، داروهای قطبی ، گلیکان ها ، ویتامین های محلول در آب ، داروهای شیمی درمانی …

مدل های کروماتوگرافی فاز نرمال

SILICA BASED HILIC COLUMNS

Amid-80 , NH2-100

برخی از محصولات​

Analytical FPLC

FPLC  – خالص سازی پروتئین ها همانند HPLC روشی است برای جداسازی با آنالیز مواد که در آن نمونه ما بوسیله یک فاز مايع (حلال

اطلاعات بیشتر »