TOFICO

کروماتوگرافی آب گریز

Hydrophobic Interaction Chromatography

روش ویژه با مزیت منحصر به فرد جهت جداسازی پروتئین های ناپایدار در اثر واکنش بین گروه های هیدروفوب با پروتئین .

کاربردهای کروماتوگرافی آب گریز

RNAریبوزومی ، پروتئین ، اجزای آنتی بادی ، آنتی بیوتیک ، آنزیم ها…

مدل های کروماتوگرافی آب گریز 

Butyl-NPR، Phenyl-5PW  ، Ether-5PW

برخی از محصولات​