TOFICO

مراحل آماده‌سازی pH متر

مراحل آماده‌سازی pH متر

قدم اول: قبل از شروع کار با pH متر ابتدا باید مطمئن شوید که میله جستجوگر در محلول نگه‌دارنده یا محلول باpH  =۴ نگهداری شده است. در غیر این صورت ممکن است pH متر در تعیین pH محلول مورد مطالعه دچار خطا شود. برای حل این مشکل میله جستجوگر را به مدت ۲ ساعت در آب مقطر نگهداری کنید و سپس آن را در محلول نگه‌دارنده قرار دهید.

قدم دوم: بسیاری از pH مترهای رومیزی و برخی از pH مترهای قلمی قابلیت اندازه‌گیری پارامترهایی غیر از PH را نیز دارند. بنابراین لازم است مطمئن شوید. pH متر شما در حالت اندازه‌گیری  pH قرار دارد.

قدم سوم: میله جستجوگر را به‌وسیله آب مقطر بشویید یا آن را در آب مقطر قرار داده و تکان دهید. حالا pH متر آماده فرآیند تنظیم (calibration) است.

برخی از محصولات​