TOFICO

ستون های توسعه فرآیند ToyoScreen

ستون های از پیش بسته بندی شده با حجم بستر 1 میلی لیتر و 5 میلی لیتر

طرح کارتریج با نگهدارنده

آماده برای اتصال با هر سیستم LC

بسته بندی 5 یا 6 عددی به صورت ترکیبی یا تک شیمی

برخی از محصولات​