TOFICO

ستون های توسعه فرآیند MiniChrom

غربالگری آسان و بهینه سازی روش

طیف وسیعی از رسانه های موجود

مناسب برای تصفیه در مقیاس آزمایشگاهی

مناسب برای هر LC-System

برخی از محصولات​
HPLC

Preparative HPLC

HPLC – کروماتوگرافی مایع با عملکرد یا فشار بالا روشی است برای جداسازی با آنالیز مواد که در آن نمونه ما بوسیله یک فاز مايع

اطلاعات بیشتر »