TOFICO

حمام سیرکولاسیون چیست

حمام های سیرکولاسیون در کاربرد های تحقیقاتی و آزمایشگاهی برای حفظ نمونه در یک دمای ثابت استفاده می شوند . یک حمام سیرکولاسیون می تواند برای گرم یا خنک کردن نمونه استفاده شود و بعضی از مدل ها هر دو قابلیت را دارا می باشند . از آن ها برای گرم کردن یا گداختن نمونه ها استفاده می شود و نوع خنک کننده برای حذف گرما از نمونه ها و حفظ در یک دمای امن استفاده می شوند . ویژگی هایی که باید زمان خرید یک حمام سیرکولاسیون مد نظر داشت شامل ظرفیت ، ابعاد حمام و فضای موجود ، محدوده ی دمایی و الزامات منبع برق می باشد . از جمله تولید کننده ها کمپانی Polyscience می باشند .

برخی از محصولات​