TOFICO

تنظیمات pH متر

قدم اول: جستجوگر را در محلول با 7 pH = قرار داده، حداقل 30  ثانیه زمان بدهید تا اندازه‌گیر عدد ثابتی را نشان دهد. سپس اندازه‌گیر را روی عدد 7 تنظیم کنید pH متر عدد 7 را نشان دهد.

قدم دوم: دوباره جستجوگر را با آب مقطر بشویید و آن را در محلول با ۴  pH =قرار دهید. اجازه دهید اندازه‌گیر عدد ثابتی را نشان دهد. مانند مرحله قبل اندازه‌گیر را روی ۴ PH = تنظیم کنید. حالا pH متر شما تنظیم‌شده و آماده اندازه‌گیری PH محلول‌های مورد آزمایش است.

قدم سوم: قبل از قرار دادن اندازه‌گیر در محلول مورد آزمایش آن را دوباره با آب مقطر بشویید تا باقی‌مانده محلول pH = ۴ روی اندازه‌گیر، pH محلول مورد آزمایش را تغییر ندهد.

برخی از محصولات​