TOFICO

انواع سانتریفیوژها

Fixed angle / Angle head – با زاویه ثابت

در این نوع سانتریفیوژ، لوله­ ها در یک زاویه ثابت قرار گرفته و در هنگام چرخش با همین زاویه می­چرخد و به سرعت بالایی هم می­رسد. head در زاویه بین 40-25 درجه ثابت قرار می گیرد( مثل سروفیوژ ). در این نوع سانتریفیوژ، رسوب به­ صورت مورب در دیواره لوله قرار گرفته و از نوع رسوب loose است.

 

Horizontal head / Swimming bucket/ Vertical access – افقی

سانتریفیوژهای با جا لوله ­ای متحرک که باعث چرخش لوله­ ها و تغییر موقعیت آنها از عمودی به افقی می­شود. در این نوع سانتریفیوژ رسوب در ته لوله packed و محکم است و رسوب از نوع Firm است.

 

در طی کار با سانتریفیوژ به علت حرکت موتور آن، حرارت تولید می­شود و به ازای هر 10 دقیقه سانتریفیوژ، دمای داخل آن تا 5°C بالا می­رود. ایجاد حرارت بستگی به دور (rpm)، زمان چرخش و طرح قسمت چرخنده (rotor) دارد. این افزایش حرارت باعث همولیز و تبخیر نمونه یا محلول­ها می­شود، برای سانتریفیوژ کردن موادی که نسبت به افزایش دما حساس هستند، توصیه می­شود از سانتریفیوژهای یخچال­دار استفاده شود. ( مثل فرآورده های خونیblood productو آزمایشRIM )

 

اولتراسانتریفیوژ ( Ultra Centrifuge )اجزای دستگاه سانتریفیوژ نوعی از سانتریفیوژ اسی (receptor assay ) ضمائم سلولی و رفع کدورت سرم­ های کدر، برای اندازه­ گیری الکترولیت­ها و سایر تست ­ها از این نوع سانتریفیوژ استفاده می­شود.

 

برخی از محصولات​